Casus

Casus #1: Caparis

Situatie | Bezuinigingen in de sociale werkvoorziening leiden tot teveel mensen op straat.

Probleem | Het ontbrak aan aan reïntegratie kennis en kunde.

Actie | Inrichten en bemensen van een aparte bedrijfseenheid

Resultaat | Een succesvolle voorziening voor mensen die het alleen niet redden.

Casus #2: Sense of Place

Situatie | Sense of Place is een nationaal kunstproject onder leiding van Joop Mulder

Probleem | Ontbreken van zakelijke leiding in een overvloed van artistieke inspiratie

Actie | Opzetten en uitvoeren van financiële planning & control-cyclus

Resultaat | Succesvol projectmanagement vanaf 2018 i.h.k.v. LF2018

Casus #3: Melkcontrole Nijland

Situatie | Afnemende aantallen melkveehouders in Nederland zorgt voor druk op de omzet

Probleem | Door het ontbreken van een strategie was er geen langetermijn oplossingsrichting voor duurzame bedrijfsvoering

Actie | Ontwikkelen van een breed gedragen 5-jaren strategie, inclusief implementatie

Resultaat | Vrolijk bestuur, goed gehumeerde medewerkers, tevreden boeren omdat er perspectief is waar iedereen achter staat